Referensobjekt

Här har vi samlat några av de projekt vi stolt levererat till våra kunder de senaste åren.

Sagaskolan i Sigtuna

Sigtuna kommun

Sagaskolan har på senare år har utökats med fler årskurser och har försetts med provisoriska paviljonger norr om befintlig skolbyggnad för att få plats. För att utöka skolverksamheten permanent har kommunen beslutat att bygga om skolan. Inflyttning i färdig skola är planerad till höstterminen 2022. Förslaget innebär bla att befintlig byggnad kompletteras med en tillbyggnad i två plan. Det finns i dagsläget en förskola på tomtmark där tillbyggnaden är planerad att byggas. Befintlig förskola planeras att rivas under sommaren år 2020. Malacons uppdrag omfattar att ta fram dagvattenutredning, enklare trafikutredning, underlag till bygglov inom teknikområdet VA och dagvatten samt ansvara för framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandling för VA och dagvatten. Uppdraget innefattar även att vara samordningsansvarig för teknisk beskrivning och mängdförteckning för AMA Anläggning. Det innefattar samordning mellan teknikområdena A, K, mark, LA, VA, dagvatten, belysning och el. Uppdraget utförs i samarbete med Wsp Västerås

Romberga

Byggconstruct AB / Widerström Schakt AB

Uppdragsledare och projektör för VA-projektering inklusive ledningssamordning till entreprenör för totalentreprenad. I uppdraget ingår även att ta fram bygghandlingar och relationshandlingar.

Björkalund

Lundbergs

Uppdragsledare och projektör för höjdsättning av 25 småhustomter samt 7 st kvartermarkstomter. Framtagande av komplett förfrågningsunderlag för gata, VA, belysning, LA, geoteknik och dagvatten förnyexploateringsområdet Björkalund. Etappen innefattar ca 250 bostäder, skola och verksamhetstomter. I uppdraget ingår även att lägga igen ett befintligt dike, revidera förprojekteringen samt därefter fortsätta med detaljprojektering. En dagvattenutredning har utförts för att säkerställa den öppna dagvattenlösningen. Grov höjdsättning ingår också i uppdraget som utförs i samarbete med Tyréns.

Grön omställning

Ett projekt som pågår internt hos Malacon, med syftet att skapa en cirkulär och hållbar verksamhet för att uppnå högre energieffektivisering och skapa tillväxt. Detta projekt finansieras delvis med EU-medel och kommer pågå tom juni år 2023.