Uppdragsledare och projektör för höjdsättning av 25 småhustomter samt 7 st kvartermarkstomter. Framtagande av komplett förfrågningsunderlag för gata, VA, belysning, LA, geoteknik och dagvatten förnyexploateringsområdet Björkalund. Etappen innefattar ca 250 bostäder, skola och verksamhetstomter. I uppdraget ingår även att lägga igen ett befintligt dike, revidera förprojekteringen samt därefter fortsätta med detaljprojektering. En dagvattenutredning har utförts för att säkerställa den öppna dagvattenlösningen. Grov höjdsättning ingår också i uppdraget som utförs i samarbete med Tyréns.

Lämna ett svar