Sagaskolan har på senare år har utökats med fler årskurser och har försetts med provisoriska paviljonger norr om befintlig skolbyggnad för att få plats. För att utöka skolverksamheten permanent har kommunen beslutat att bygga om skolan. Inflyttning i färdig skola är planerad till höstterminen 2022. Förslaget innebär bla att befintlig byggnad kompletteras med en tillbyggnad i två plan. Det finns i dagsläget en förskola på tomtmark där tillbyggnaden är planerad att byggas. Befintlig förskola planeras att rivas under sommaren år 2020. Malacons uppdrag omfattar att ta fram dagvattenutredning, enklare trafikutredning, underlag till bygglov inom teknikområdet VA och dagvatten samt ansvara för framtagande av förfrågningsunderlag och bygghandling för VA och dagvatten. Uppdraget innefattar även att vara samordningsansvarig för teknisk beskrivning och mängdförteckning för AMA Anläggning. Det innefattar samordning mellan teknikområdena A, K, mark, LA, VA, dagvatten, belysning och el. Uppdraget utförs i samarbete med Wsp Västerås

Lämna ett svar