Björkalund

Uppdragsledare och projektör för höjdsättning av 25 småhustomter samt 7 st kvartermarkstomter. Framtagande av komplett förfrågningsunderlag för gata, VA, belysning, LA, geoteknik och dagvatten förnyexploateringsområdet Björkalund. Etappen innefattar ca 250 bostäder, skola och verksamhetstomter. I uppdraget ingår även att lägga igen ett befintligt dike, revidera förprojekteringen samt därefter fortsätta med detaljprojektering. En dagvattenutredning har utförts […]

Romberga

Uppdragsledare och projektör för VA-projektering inklusive ledningssamordning till entreprenör för totalentreprenad. I uppdraget ingår även att ta fram bygghandlingar och relationshandlingar.

Sagaskolan i Sigtuna

Sagaskolan har på senare år har utökats med fler årskurser och har försetts med provisoriska paviljonger norr om befintlig skolbyggnad för att få plats. För att utöka skolverksamheten permanent har kommunen beslutat att bygga om skolan. Inflyttning i färdig skola är planerad till höstterminen 2022. Förslaget innebär bla att befintlig byggnad kompletteras med en tillbyggnad […]